Privacy

 

Privacyreglement

Ons privacyreglement is gebaseerd op de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt dan niet meer. Klik hier als u meer wilt weten over de AVG.

 

In ons privacyreglement is vastgelegd welke gegevens wij mogen vastleggen en hoe hier mee wordt omgegaan. Wij zijn als zorginstelling verplicht om bepaalde gegevens vast te leggen, zoals uw naam, geboortedatum, adresgegevens en de zorgindicatie. Uiteraard registreren wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen verlenen, en voor de financiering van deze zorg. Dit wordt tevens omschreven in ons verwerkingsregister. In dit verwerkingsregister is vastgelegd wie er betrokken zijn bij de registratie en verwerking van bepaalde gegevens. Dit is zodanig beveiligd dat onbevoegden geen toegang kunnen verkrijgen tot deze gegevens. Daarnaast wordt in het verwerkingsregister aangegeven hoelang bepaalde gegevens bewaard worden, tenzij de cliënt een verzoek heeft ingediend tot vernietiging van de gegevens. De bewaartermijn is volgens de wettelijk geldende termijn, namelijk vijftien jaar. De verstrekking van gegevens aan andere hulpverleners wordt alleen gedaan als dit bijdraagt aan een goede en verantwoorde zorgverlening. Samen Sterk is verplicht om het Zorgkantoor en de Inspectie voor de Gezondheidszorg inzage te bieden in een cliëntdossier, indien dat wordt gevraagd bij een controlebezoek. Wij kunnen als zorgverlener ook informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te kunnen bepalen. In overige gevallen dient er vooraf schriftelijke toestemming te worden gevraagd. Ook voor het maken van foto's en video's hanteren wij een toestemmingsverklaringsformulier.

 

Tevens geldt voor alle medewerkers en vrijwilligers bij Samen Sterk dat er vertrouwelijk met persoonsgegevens dient om te worden gegaan. Er geldt een geheimhoudingsplicht  rondom cliëntenzaken. 

 

Cliënten (of een wettelijk vertegenwoordiger) hebben recht op inzage in de gegevens die door Samen Sterk zijn geregistreerd.

Een cliënt mag altijd een kopie opvragen van de gegevens die bij ons vastgelegd zijn en vragen om gegevens te wissen. Ook heeft een cliënt het recht om toestemming die is gegeven, weer in te trekken.

Schriftelijke verzoeken of bezwaarschriften tegen de verwerking van de gegevens kunnen worden ingediend via onze contactgegevens. Dit komt dan terecht bij onze functionaris gegevensbescherming.

 

Datalekken

Een datalek is het verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die ernstig nadelige gevolgen kan hebben voor de privacy van een cliënt. Indien er sprake is van een datalek wordt dit geregistreerd in het kwaliteitsyssteem, en wordt er een landelijke melding gedaan.

 

Privacy op onze website

Via onze website kunt u solliciteren. De door u ingevulde gegevens worden enkel geregistreerd om met u in contact te komen. Tenzij andere afspraken zijn overeengekomen, worden deze gegevens na drie maanden verwijderd.

Op onze site maken wij geen gebruik van cookies.

 

Persoonsgegevens en privacy zorgdossier

Samen Sterk maakt gebruik van een digitaal cliëntdossier van Nedap Ons. Nedap voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit de wet AVG. Dit betekent dat kwaliteitsmanagement en beveiliging optimaal zijn gewaarborgd. 

 

 


 

Created By APPelit
Zorgcentrum Samen Sterk © 2022